VODIME

Vode imotske krajine

Projekt je usmjeren na jačanje otpornosti od klimatskih promjena ranjivih sektora upravljanja vodnim resursima, poljoprivrede, energetike i turizma na specifičnom području Imotske krajine.

Projekt je usklađen s tri glavna cilja EU strategije prilagodbe klimatskim promjenama:
1. Poticanje država članica u izgradnji nacionalnih kapaciteta za prilagodbu klimatskim promjenama.
2. Donošenje odluka potkrepljenih činjenicama u kojima se potiče daljnji razvoj znanja o prilagodbi klimatskim promjenama.
3. Promicanje prilagodbe u ključnim ranjivim sektorima u kojima se naglašava integracija prilagodbe klimatskim promjenama u sve sektore kako bi se ojačala sposobnost društva za nošenje s utjecajem klimatskih promjena.

VODIME_Galipovac i Prološko blato

O projektu

Zbog klimatskih promjena u svjetlu porasta temperatura, zagrijavanja površinskih voda, značajnog pada razina površinskih i podzemnih voda te smanjivanja dostupnosti vode, u budućnosti se predviđaju drastične promjene koje će utjecati na cijeli kraj. Utjecaj klimatskih promjena na vodne resurse ovog područja odražava se i na druge sektore koji ovise o vodama ili utječu na njihovo stanje, posebice na poljoprivredu, energetiku i turizam....

Međusobna isprepletenost i dinamičke veze između energije, vode i hrane prilikom upravljanja tim resursima objedinjuje metoda ''EWF veza'' (engl. energy-water-food nexus) koja omogućuje promatranje učinaka koje odluka u pojedinom sektoru proizvodi u drugim sektorima te koordinirani pristup koji u obzir uzima povratne informacije, kompromise i sinergije među sektorima zbog čega je važan alat u prilagodbi klimatskim promjenama. Korištenjem metode ''EWF veze'' tijekom provedbe istraživanja na obuhvaćenom području će se uspostaviti ravnoteža u upravljanju ranjivim sektorima, a multidisciplinarni, integralni pristup će omogućiti cjelovite i učinkovite mjere prilagodbe klimatskim promjenama.

Kako bi se izradile mjere prilagodbe prijavitelj će s projektnim partnerima provesti primijenjeno istraživanje čija je okosnica kontinuirano praćenje kvalitete i količine vode, klimatskih parametara te modeliranje hidrogeološkog sustava šireg obuhvata Imotskog polja. Na temelju prikupljenih podataka i modela analizirat će se utjecaj klimatskih promjena na vodne resurse , ocijenit će se razina štetnih utjecaja klimatskih promjena na sektor poljoprivrede te njegova ranjivost u smislu utvrđivanja najpogođenijih poljoprivrednih kultura, ispitati će se iskoristivost hidroenergetskih potencijala, kao i mogućnosti primjene obnovljivih izvora energije u Imotskom polju te iskorištenje iste u svrhu hibridnog reverzibilnog postrojenja. Prikupljeni podaci služit će i za analizu utjecaja klimatskih promjena na turizam, koji je perspektivan sektor gospodarstva područja.

Kako bi se analize mogle provesti, svi prikupljeni podaci bit će objedinjeni u prethodno uspostavljenoj bazi podataka koja će na različitim sigurnosnim razinama biti dostupna akademskoj zajednici i drugim dionicima. Osim toga, stvarni podaci o stanju jezera iz uspostavljene baze podataka prikazivat će se na 3 informacijska panela postavljena u gradu Imotskom te pokraj Modrog i Crvenog jezera i na taj način biti dostupni široj javnosti.

pročitaj više
INFO O

PROJEKTU

Naziv projekta : “VODIME – Vode Imotske krajine”
Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.05.1.1.02.0024
Korisnik: Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Ulica Matice hrvatske 15, Split, OIB: 83615500218

PARTNERI

 1. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno – matematički fakultet,
  Horvatovac 102a, Zagreb, OIB: 28163265527
 2. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva,
  Unska 3, Zagreb, OIB: 57029260362
 3. Sveučilište u Zadru,
  Ulica Mihovila Pavlinovića br.1, Zadar, OIB: 10839679016

RAZDOBLJE PROVEDBE:

RAZDOBLJE PROVEDBE: 01.06.2020. – 01.06.2023.
Osoba za kontakt: doc.dr.sc. Ivo Andrić
Email: ivo.andric@gradst.hr

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta su 3.328.701,69 HRK, od toga :

– Bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj
(Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-202.) iznose 2.829.396,42 HRK
www.strukturnifondovi.hr

– Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira 414.431,19 HRK, temeljem Sporazuma o suradnji između Fonda i Ministarstva za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ciljevi

i očekivani rezultati:
 • Izrađen Pametni sustav za podršku odlučivanju u upravljanju Imotskim poljem u prilagodbi klimatskim promjenama.
  Pametni sustav je digitalna platforma koja će vrednovati prikupljene podatke i nuditi opcionalna rješenja kod odlučivanja povezanih s upravljanjem vodnim resursima,
  poljoprivredom, energetikom i turizmom.
 • Izrađena Integralna studija za upravljanje Imotskim poljem koja će sadržavati mjere prilagodbe na klimatske promjene sektora upravljanja vodnim resursima, poljoprivrede, energetike i turizma na području provedbe.
  U sklopu ove studije će se izraditi i sveobuhvatni planovi očuvanja održive poljoprivredne
  proizvodnje, navodnjavanja Imotskog polja, te prilagodbe klimatskim promjenama odabirom
  otpornijih vrsta i rekultivacije postojećih poljoprivrednih površina, kao i cjelovita studija
  upravljanja vodnim resursima područja provedbe.
 • Izrađen Akcijski plan za sinergijsko korištenje instrumenata Kohezijske politike i drugih programa Unije (LIFE, Obzor Europa itd.).
VODIME_Imotske vode, the waters of Imotski region

Galerija

Novosti

VODIME
Vode Imotske krajine
upravljanje resursima
prilagodba klimatskim promjenama
Integralna studija
Pametni sustav
Skip to content